Kybergrooming
Pachatelé
Oběti
Manipulace
Kazuistika
Kontakt

KYBERGROOMING

rizikové seznamování v online prostředí


ONLINE PREDÁTOŘI
MANIPULACE
SOCIÁLNÍ SÍTĚ
RIZIKOVÁ KOMUNIKACE
KYBERKRIMINALITA

RIZIKOVÉ SEZNAMOVÁNÍ V ONLINE PROSTŘEDÍ

S mohutným rozvojem a zpřístupněním internetu všem uživatelům se velké množství mezilidských aktivit přesunulo právě do online prostředí, na internet. Lidé zde hledají zábavu, komunikují, vyhledávají informace, vzdělávají se a také se seznamují. Výjimkou nejsou ani děti, které v online prostředí získavají nové přátele a kamarády. Bohužel, online seznamování s sebou nese i jistá rizika, ke kterým patří tzv. kybergrooming.


CO JE KYBERGROOMING?

Kybergrooming (child grooming) je riziková forma komunikace v online prostředí, jejímž cílem je zmanipulovat vyhlédnutou oběť (dítě) a přimět ji k osobní schůzce v reálném světě.
Na této schůzce pak může dojít např. k:

SEXUÁLNÍMU ZNEUŽITÍ OBĚTI
ZNEUŽITÍ DÍTĚTE K VÝROBĚ DĚTSKÉ PORNOGRAFIE
ZNEUŽITÍ DÍTĚTE PRO DĚTSKOU PROSTITUCI
FYZICKÉMU MUČENÍ
ZNEUŽITÍ DÍTĚTE NAPŘ. K TERORISMU.


Kybergrooming je druhem psychické manipulace, ve které komunikuje dospělý uživatel (často pod falešnou identitou) s dítětem, přičemž využívá celou řadu strategií - např. zrcadlení (mirroring), phishing, profilování oběti, vábení a uplácení (luring), strategie snižování zábran dětí a mládeže zaváděním sexuálního obsahu do konverzace, izolační metody, strategie manipulace dětí prostřednictvím fotografií opačného pohlaví, webcam trolling apod.

Kybergrooming zahrnuje řadu trestných činů, jako je nebezpečné vydírání, sexuální nátlak, navazování nedovolených kontaktů s dítětem apod.

U kybergroomingu existuje vysoký stupeň latence, velké množství obětí tohoto typu útoku incident nenahlásí. Seriózní odhady hovoří o tom, že kybergrooming ohlásí maximálně 10 % zneužitých.

A. Kde ke kybergroomingu dochází?

Místo výskytu kybergroomingu a souvisejících fenoménů se mění v závislosti na online nástroje a služby, které využívá velké množství uživatelů - dětí i dospělých. Kybergrooming zpravidla začíná v prostředí veřejné komunikační služby (např. běžně sociální sítě - Facebook apod.) a poté komunikace přechází do více soukromého prostředí (např. instant messengeru).

Ke kybergroomingu dochází v prostředí veřejných chatů, internetových seznamek, instant messengerů, sociálních sítí, inzertních a herních portálů a různých specializovaných portálů pro nezletilé uživatele.

Co je důležité zdůraznit:
Nebezpečné nejsou samotné služby, ale uživatelé, kteří je zneužívají!


V posledních letech byly případy kybergroomingu (a souvisejících rizikových jevů) zaznamenány na platformách využívaných velkým množstvím dětí, např. na:B. Kdo jsou pachatelé?

Pachatelé kybergroomingu tvoří heterogenní skupinu, zahrnující uživatele s nízkým i vysokým sociálním statutem. V drtivé většině případů jsou pachatelé muži. Často jde o svobodné/rozvedené osamělé muže, existují však i případy, kdy měli pachatelé vlastní rodinu a vlastní děti. Komunikaci a vztahy s dětmi vnímají kybergroomeři jako méně ohrožující, cítí se ve vztazích s dětmi bezpečněji (než ve vztazích s dospělými).

V řadě případů oběť útočníka zná (příbuzní, známí rodiny apod.). U většiny útočníků byl diagnostikován patologický zájem o děti (na různé úrovni, z různých důvodů - nejenom sexuálních). Maximálně 10 % pachatelů trpí pedofilní deviací s orientací na děti předpubertálního věku (Pozor, drtivá většina pedofilů dětem neubližuje!), zbytek pachatelů pak tvoří poměrně heterogenní skupinu zahrnující hebefily, efebofily, sadisty, jedince trpící asociální poruchou osobnosti, infantilismem, ale také např. různými sexuálními agresemi, exhibicionismem apod. V řadě případů pachatel na dítě útočí právě proto, že jej vnímá jako snadněji přístupnější - nemusí u něj jít tedy o poruchu sexuální preference a jeho jednání způsobuje rozumový deficit.

Pachatelé zahrnují všechny věkové skupiny, od 17 do 70 let. V řadě případů jsou pachatelé věkově blízcí oběti.

V českém prostředí se v kontextu s kybergroomingem a filmem V síti hovoří o pachatelích jako o tzv. online predátorech. Tento termín je poměrně široký, zahrnuje jak osoby s vysokým, tak i nízkým stupněm společenské nebezpečnosti.

Zjednodušenou klasifikaci online predátorů naleznete na webových stránkách E-Bezpečí.

Vizuální podoba odsouzených pachatelů kybergroomingu:


C. Kdo jsou oběti?

K obětem patří jak dívky, tak i chlapci, v poměru zhruba 50:50, nejčastěji ve věku 11-17 let.

V typickým obětem patří děti s nízkou sebeúctou nebo nedostatkem sebedůvěry, děti s emocionálními problémy, děti v nouzi, děti naivní a přehnaně důvěřivé, ale také např. děti, které jsou materiálně zabezpečeny, ale rodiče na ně nemají čas. Velmi častými oběťmi jsou pak děti, které v online prostředí hledají informace o sexu (pachatelé jim je rádi poskytují).

Podle výzkumu Sexting a rizikové seznamování českých dětí v kyberprostoru (Univerzita Palackého v Olomouci & O2 Czech Republic, 2017) je primárním zdrojem informací o sexu pro české děti právě internet.


D. Jak dlouho probíhá manipulace dítěte?

Kybergrooming zakončený osobní schůzkou zpravidla trvá delší dobu, od 3 měsíců po několik let. Ve filmu V síti např. nejkratší manipulace dítěte (od protního seznámení k osobní schůzce) trvala měsíc, průměrně 3 měsíce.

Délka manipulace rovněž závisí na dosažení hranice zletilosti oběti.


E. Etapy manipulace

Manipulaci dítěte v rámci kybergroomingu lze rozdělit do 4 hlavních etap, ne všechny pak musí proběhnout.

1. Příprava kontaktu

V úvodní fázi pachatel navazuje kontakt s vyhlédnutou obětí. Může využít např. masivní spamování dětských uživatelů sítě a náhodně je oslovovat, velmi často však také pracuje s falešnou identitou (předstírá, že je dítě) či falešnou autoritou (předstírá, že je pracovník nějaké významné instituce, firmy apod.).

2. Kontakt s obětí, budování vztahu

V další fázi usiluje o to získat si sympatie oběti a stát se pro ní virtuálním kamarádem, kterému se dítě může s důvěrou svěřit. V této fázi se snaží především získat důvěru dítěte, ale také co nejvíce osobních a citlivých materiálů o dítěti (fotografie, videa). Využívá k tomu celou řadu manipulativních technik:

Pachatel napodobuje komunikaci dítěte, chová se jako zrcadlový obraz.
(Jaké máš zvíře? Pejska. To je náhoda, já taky!).

Zrcadlení (mirroring)
Pachatel se snaží různými způsoby získat osobní údaje dítěte.
(Dej mi své telefonní číslo, pošlu ti na něj super vyzvánění!)

Získávání osobních a dalších citlivých údajů (phishing)
Pachatel si sestavuje profily dětí, se kterými komunikuje.
Jeden pachatel zpravidla komunikuje s více dětmi současně.

Profilování oběti (profiling)
Pachatel nabízí dětem různé dárečky výměnou za osobní údaje.
Cílem je především získat intimní materiály a fotografii obličeje.

Vábení a uplácení oběti (luring)
Pachatel se snaží vzbudit zájem dítěte o sexuální témata.
Nabízí dětem erotický a pornografický obsah (fotografie, videa).

Snižování zábran dětí a mládeže zaváděním sexuálního obsahu do konverzace
Pachatel se snaží izolovat dítě od rodičů, a to jak fyzicky (počítač v pokojíčku), tak i psychicky (neříkej rodičům o tom, že se spolu bavíme).

Snahy o izolaci oběti od okolí
Pachatel přestírá, že je např. dívka, která oslovuje chlapce a nabízí jim vlastní erotické fotografie či videa. Chlapci pak výměnou poskytují své vlastní fotografie či videa.

Strategie lákání skrze fotografii opačného pohlaví
Pachatel zneužívá webovou kameru a místo svého vlastního obrazu dítěti vysílá předtočenou videosmyčku.

Webcam trolling

3. Příprava na osobní schůzku

V této fázi je dítě vyzváno, aby šlo s pachatelem na osobní schůzku, např. na veřejném či neveřejném místě. Pozvánka na schůzku může být nenásilná, oběť však může být ke schůzce nucena (vyhrožováním, vydíráním apod.). V některých situacích pachatel využívá techniku překonávání věkového rozdílu mezi útočníkem a obětí (předstírá, že je např. rodič oběti, který jde dítě na schůzku vyzvednout).

4. Osobní schůzka

Na první osobní schůzce k útoku na dítě nemusí automaticky dojít, může jít o test, zda na schůzku skutečně dorazí dítě (a pachatel situaci sleduje z povzdálí). Na osobní schůzce pak zpravidla dochází k pokračující manipulaci dítěte (různé formy přemlouvání, nabídek, focení dítěte apod.), případně k útoku na oběť (sexuálnímu, fyzickému). Pozor, zážitek z první schůzky může být pozitivní, pachatelé dětem nosí např. různé dárečky, platí za ně občerstvení atd. Ke zvratu pak může dojít daleko později.

Pozor, v online prostředí děti samozřejmě komunikují také se svými vrstevníky - jinými dětmi - se kterými si domlouvají schůzky. Vždy však existuje potenciální riziko! Proto doporučujeme na schůzky chodit vždy s dospělou osobou - ideálně rodičem.

KAZUISTIKA


PREVENCE

U kybergroomingu je naprosto klíčová úloha prevence. Dítě by mělo pochopit, jak se na internetu chovat co nejvíce bezpečně, jakou hodnotu mají osobní údaje, jak si ověřit, s kým ve skutečnosti komunikujeme, a jak mohou být rizikové schůzky s online přáteli (které neznáme z reálného světa) nebezpečné.
ANIMACE K TÉMATU

Nebaví vás dlouhé texty? Vyzkoušejte naše animace, které vás seznámí s tím nejpodstatnějším.


DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

Další informace o kybergroomingu a dalších rizikových fenoménech spojených s internetovou komunikací naleznete na webu E-Bezpečí (www.e-bezpeci.cz) či na webu filmu V síti (www.vsitifilm.cz).

Další odborné zdroje:

Strategie manipulace dětí v online prostředích se zaměřením na tzv. kybergrooming
(Pediatrie pro praxi, 2015)


Riziková komunikace a seznamování českých dětí v kyberprostoru
(Monografie, 2021)Kontakt

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace (E-Bezpečí)
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Žižkovo náměstí 5, Olomouc, 771 40
www.e-bezpeci.cz | www.napisnam.cz
(C) Kamil Kopecký & E-Bezpečí, 2007-2021